Trainer

Dirk Kather

Dirk Kather
5. DAN Shito-Ryu
3. DAN Kobudo


Rainer Kummerfeldt

Rainer Kummerfeldt
4. DAN Shito-Ryu
3. DAN Shoto-Kan